Haunt Detail
Case Date 2022/07/09
District Tai Po
Address FLOOR , CHUNG NGA COURT BLK A CHUNG CHUN HSE (HO, CHUNG NGA RD 8
Remark 51歲姓張男子,早上9時01分從上址一電梯大堂,爬越欄杆墮下,倒臥地上重創昏迷,救援人員到場,當場證實事主已經氣絕身亡